Prelucrarea datelor

Nota de informare privind protecția datelor personale

MCF CONSTRUCT 2000 SRL, cu sediul în Constanța, Intrarea Mr. Sofran nr. 1, bl. C1, în conformitate cu cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați, pentru desfășurarea activității în sectorul recrutării de personal. Scopul colectării datelor este acela de a oferi persoanelor fizice interesate servicii specifice activității de construcții proiecte imobiliare.

MCF CONSTRUCT 2000 SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la nume și prenume, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, cod numeric personal, domiciliul/ reședința, serie și număr act de identitate, date referitoare la studii, date referitoare la starea de sănătate, prin mijloace manuale și electronice, destinate încheierii contractelor imobiliare.

Aveți obligația de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare evaluării în vederea încheierii contractelor imobiliare. Refuzul dvs. determină neacceptarea oferirii serviciilor de recrutare de personal și implicit neînregistrarea datelor în sistemul de stocare și prelucrare.

MCF CONSTRUCT 2000 SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate, prin „Politica de confidențialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite și procesate informațiile cu caracter personal. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităților publice centrale/locale și tertilor implicați în procesul derulării contractelor de muncă.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiază de:

 • dreptul de acces;
 • de intervenție asupra datelor;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale;
 • dreptul de a se adresa justiției.

Totodată, persoanele vizate au dreptul sa se opună prelucrării datelor personale care ii privesc și să solicite ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către MCF CONSTRUCT 2000 SRL a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la MCF CONSTRUCT 2000 SRL sau prin email la adresa: contact@alphabuilders.ro.

Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, MCF CONSTRUCT 2000 SRL este obligată sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
 • existența drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Pe pagina de internet a MCF CONSTRUCT 2000 SRL – Tomis Tower – este postată Politica de confidențialitate. Înainte de completarea datelor cu caracter personal se solicita consimțământul persoanelor vizate, pentru prelucrarea acestora.

Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la MCF CONSTRUCT 2000 SRL (în calitate de operator), la cerere și în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate de acesta. MCF CONSTRUCT 2000 SRL este obligată, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 • informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și conditiile în care pot fi exercitate;
  informații asupra posibilității de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legii.

Note: (1) Persoana vizată poate solicita de la MCF CONSTRUCT 2000 SRL informațiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată și înregistrată la sediul societății. în cerere solicitantul poate arăta, dacă dorește, că informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. (2) MCF CONSTRUCT 2000 SRL este obligată să comunice informațiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține: retragerea/anularea/reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la aliniatul precedent, numai în următoarele situații:

 • decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze
 • apărarea propriului interes legitim;
 • decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.